Instruktioner för antagande av medlemskap i Ställningsentreprenörerna, STIB

Utöver stadgeenliga krav gäller följande för antagande av medlemskap;

  • Företaget bedriver i sin verksamhet montering av ställningar, I de fall företaget bedriver andra verksamheter skall varje verksamhet ha en tydlig resultatredovisning för verksamheten.
  • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma).
  • Företaget är registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare.
  • Företagets ekonomiska status bedöms genom kreditupplysning, bokslut, utlåtande från revisor, referens eller likvärdigt.
  • Företaget har inte restförda skatter och avgifter.
  • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD och revisor har klanderfri vandel.
  • Företaget åtar sig att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler.
  • Företaget skall uppvisa en aktiv syn vad gäller utbildning av sina medarbetare och skall inom sex månader uppvisa medarbetarnas kunskapsnivå och en utbildningsplan för sina medarbetare.
  • Företaget förbinder sig att efter medlemskap sända någon i företagsledande ställning till den företagarledarkurs, steg 1 som STIB arrangerar närmast efter antagande av medlemskap.
  • Omprövning av medlemskap sker ett (1) år efter antagandet genom granskning av årsbokslut, uppfyllande av krav enligt föreningens stadgar och ovan nämnda kriterier samt vid beviljande om medlemskap villkorade krav.